Regionens anbefalinger for oppflytt, hospitering eller ekstratrening

Barneidrett innebærer å sette barnas rettigheter i sentrum. Det sentrale er at barns rettigheter gjelder for alle barn, og det uten forskjellsbehandling og uten hensyn til bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, fysisk utvikling eller funksjonshemming. (Idrettstinget 2019)

I ishockey omhandler barneidrettsbestemmelsene all vår aktivitet i skøyte- hockeyskolene, og spiller på alderstrinn fra U7 til og med U13. Aktivitet for aldersgruppen skal være basert på lek og moro. Aktivitets- og treningsmiljøet skal oppleves som trygt, og det skal være uten press. Det å ha muligheten for å kunne utvikle og danne vennskap er viktig. Til og med U13 må klubben følge barneidrettsbestemmelsene. Det innebærer at alle spillere skal få/ha samme tilbud, og det uavhengig av ferdigheter, atferd eller annen bakgrunn.

I barnehockeyen ønsker Norges Ishockeyforbund i utgangspunktet ikke oppflytt, hospitering eller ekstratrening før U14. Unntak skal skje kun om det er nødvendig for å ha nok antall spillere for å oppnå kvalitet på trening og tilstrekkelig med spillere til kamp. Som prinsipp tilhører spillere sin aldersmessige lagsenhet. Formålet med eventuelt utlån av spillere er å skape store nok trenings- eller spillergrupper hvis en årgang i antall ikke er stor nok.

Region Innlandet og Romerike ber klubbene forholde seg til følgende:

Spille opp en årsklasse:

  • Dersom laget over trenger påfyll av spillere må alle i klassen under gis samme mulighet til å få delta (ikke lov å kun gi tilbud til noen få etter ferdighet eller andre kriterier).
  • Man kan sette opp alle kampene og definere hvilken spiller som skal delta i hvilken kamp så lenge alle som ønsker tilbudet tas med.
  • Å melde forfall til «sin kamp» gir ikke automatisk rett til å delta neste gang (lag kjøreregler for dette og informer alle foreldre).
  • Det er IKKE tillatt å flytte opp enkeltspillere fast innenfor barneidrett (spillere U13 og yngre).
  • Det er IKKE tillatt å flytte opp spillere fra klassen under og samtidig ikke ta med alle i rett årsklasse.

Når klubber har årganger som ikke er store nok i antall til å stille med nok spillere til kamp, vil det måtte vurderes å bruke spillere fra yngre lag. Det er rimelig, og bør skje i samråd mellom lagledere og hovedtrenere på aktuelle årskull i klubben. Utarbeidede rulleringslister, som omhandler alle spillere på underåring lag, danner grunnlaget for hvem som deltar. Det presiseres at trenerteamet og lagleder på det laget som gir fra seg spilleren skal være enige om utlånslisten. Det er ikke kun hovedtrener som skal beslutte dette.

Ved bruk av spillere fra et årskull til et annet i barneidretten, ønsker regionens styre at foresatte og spillere anmodes til å tenke igjennom om oppflytt, hospitering eller ekstratrening er noe spilleren ønsker og/eller har et behov for. Ikke alle har dette behovet selv om de har gode spilleferdigheter, og for noen er det heller ikke bra å ta steget opp for tidlig. Om noen er usikre på behovet, ønsker vi at de tar kontakt med lagleder eller hovedtrener på eget lag for samtale. Det anbefales videre at det blir tatt spillersamtaler med spillerne hvor det kartlegges om tilbudet er noe spilleren ønsker, samtidig som trener kan gi råd til spilleren om han/hun bør vente med dette. På foreldremøte før seriestart bør det informeres om normene rundt tilbudet.

Det er viktig å huske på at tilbudet er for alle i barnehockeyen, uavhengig av lyter, kultur etc. Barn som trenger mer støtte enn andre må sikres dette. En spiller som er på lån hos et annet lag, kan trene med eget lag de dagene det ikke kolliderer. I utlånsperioden er det overårige laget som er prioritet for spiller.

Åpenhet et viktig og grunnprinsipp bør være at alle lags spillerlister/utlånslister bør være tilgjengelig for alle voksne rundt en årgang ved forespørsel.